Besturing en beheersing van organisaties, programma´s en projecten

Palladio groep richt zich op de integrale besturing en beheersing van organisaties, programma’s en projecten in de fysieke leefomgeving. Onze opdrachtgevers zijn overheden (rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen), (semi) publieke organisaties (zoals woningbouwcorporaties) en uitvoeringsorganisaties (zoals Rijkswaterstaat, Prorail en de Nederlandse Spoorwegen). Wij kennen de overheid en het publieke domein goed en helpen overheden om de kracht van marktpartijen te benutten om maatschappelijke doelen te bereiken.

Wij adviseren, implementeren en leveren interim management oplossingen. Bij voorkeur werken wij op basis van resultaatsafspraken waar wij een vaste prijs aan koppelen. Door onze opbrengst afhankelijk te maken van het resultaat en niet van de hoeveelheid ingezette uren laten we ons commitment aan de opdracht zien. Het dwingt ons èn onze opdrachtgevers om voor de start van de opdracht scherp na te denken over wat we willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Tijdens de opdracht zorgt het voor focus en efficiëntie.

Palladio groep heeft diverse instrumenten ontwikkeld om de besturing en beheersing van organisaties, programma’s en projecten te verbeteren zoals de Projectspiegel® en het Dashboard Integrale Projectbeheersing.

Projectspiegel®
De Projectspiegel® is een instrument waarmee de besturing en beheersing van programma’s en projecten in zeer korte tijd geanalyseerd kunnen worden. De aangetroffen situatie bij programma’s en projecten wordt vergeleken met de relevante normen op het terrein van de besturing en beheersing van infrastructurele projecten. Palladio groep past de Projectspiegel® toe bij onder meer projecten en programma’s van  Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, bij waterschappen en provincies. In de Projectspiegel® zijn ruim 900 normen opgenomen die van belang zijn voor de besturing en beheersing van grote projecten. Deze normen zijn verbonden aan een 9-tal domeinen waarop een project “in control” moet zijn:

–       Besturing, regie en governance;

–       Scopemanagement en baselinebeheer;

–       Financieel management;

–       Risicomanagement;

–       Planning;

–       Contractmanagement;

–       Omgevingsmanagement;

–       Informatiemanagement;

–       Samenwerken en teamontwikkeling.

Met behulp van de Projectspiegel® krijgen organisaties snel een inzicht in de inrichting van hun programma’s en projecten en wat er nodig is om in “in control” te komen. De Projectspiegel® is ontwikkeld op basis van de jarenlange ervaring van Palladio groep met grote infrastructurele projecten en programma’s. Het toepassen van de Projectspiegel® levert concrete aanbevelingen die zorgen voor een betere projectsturing en -beheersing

Dashboard Integrale Projectbeheersing®
Voor een succesvolle integrale projectbeheersing is het kunnen beschikken over eenduidige, consistente en samenhangende informatie over alle projectbeheersingsdisciplines en de raakvlakken daartussen één van de belangrijkste randvoorwaarden. Hiervoor worden door onze opdrachtgevers vaak verschillende systemen gebruikt.  Onze ervaring leert dat hiermee het gewenste integrale overzicht  en inzicht in de projectbeheersingsdisciplines en de raakvlakken daartussen moeizaam wordt bereikt. Ook ‘tijdverschillen’ in bronsystemen maken het verkrijgen van inzicht soms lastig. Om dit inzicht wel te verkrijgen zijn vaak bewerkingen nodig van gegevens uit de verschillende systemen. Vaak wordt dit inzicht door projecten bij RWS zelf georganiseerd door standalone Excelsheets. Dit is foutgevoelig en geeft niet altijd de gewenste inzichten in raakvlakken en dwarsverbanden tussen de projectbeheersingsproducten. Palladio groep heeft daarom het Dashboard integrale projectbeheersing® ontwikkeld om projecten beter te kunnen sturen en beheersen.

Het Dashboard Integrale Projectbeheersing® geeft elke rapportageperiode transparant, actueel en integraal inzicht in de aspecten scope, tijd, geld en risico’s en hun belangrijkste raakvlakken en dwarsverbanden. Het dashboard kent verdiepende lagen waardoor het inzicht bij het projectteam wordt vergroot. Het dashboard is succesvol in gebruik bij een aantal projecten van Rijkswaterstaat zoals het programma Schiphol-Amsterdam-Almere. De ervaring is dat het dashboard een impuls geeft aan het creëren van overzicht, door inzicht in de relaties tussen de verschillende projectbeheersingsdisciplines en door scherpere analyses.