Omgevingsmanagement

Voor een goede besturing en beheersing van projecten en programma’s is omgevingsmanagement essentieel. Zonder adequaat omgevingsmanagement worden doelen van een programma of project, zowel in termen van kwaliteit, tijd en geld, niet bereikt. Palladio vervult een breed pallet aan rollen binnen omgevingsmanagement. Door onze integrale toepassing van kennis en ervaring op het gebied van omgevingsmanagement, contractmanagement en projectbeheersing, realiseren wij integrale sturing van projecten. Maatwerk is daarbij het vertrekpunt.

Palladio levert omgevingsmanagers of adviseurs omgevingsmanagement. We dragen zorg voor de realisatie van bestuursovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. We doen stakeholdersanalyses en gaan daarbij op zoek naar een zo groot mogelijk gemeenschappelijk belang en zijn daarbij gespitst op ‘meekoppelkansen’ en ‘bijbestellingen’. We bewaken de voortgang van omgevingsmanagement, in het bijzonder op het gebied van de afspraken met stakeholders en op het gebied van conditionering. Het meenemen van deze aspecten in de risicodossiers is essentieel voor de integrale besturing van projecten. Verder schrijven we voortgangsrapportages voor stuurgroepen en bestuurders en verzorgen we waar nodig de communicatie voor programma’s en projecten. Ook de aansturing van archeologie, niet-gesprongen explosieven, aanvragen van vergunningen en de aankoop van vastgoed maken onderdeel uit van ons dienstverleningspakket.

Rikkert van der Veer
directeur

06-46230913