Governance

Gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd in een complexe omgeving met meerdere stakeholders, hoge politiek-bestuurlijke verwachtingen en dito afbreukrisico’s en financiële en technische uitdagingen. Een goede inrichting van de samenwerkingsstructuur is een essentiële voorwaarde voor het sturen, verantwoorden en toezicht houden op de voortgang van gebiedsontwikkelingen. Wij helpen gemeenten en projectorganisatie bij het inrichten, doorlichten en onderhouden van de governance voor gebiedsontwikkelingen en samenwerkingsconstructies.

Wij hebben hiervoor de Governancespiegel® en Projectspiegel® ontwikkeld. Dit zijn analyse instrumenten die snel inzicht geven in hoeverre de kwaliteit van governance en projectbeheersing in gebiedsontwikkelingen op orde is en verbeterd kan worden op de domeinen:

  • Gezamenlijke doelstellingen
  • Verschillende belangen
  • Beheersen
  • Sturen
  • Verantwoorden
  • Toezicht houden

De Projectspiegel® en Governancespiegel® zijn een praktische en snelle graadmeter die kan worden ingezet bij de start van een proces, programma of project als ook bij faseovergangen. De ervaring leert ons dat de instrumenten kunnen dienen als een tussentijdse toets; bijvoorbeeld op het functioneren van de governance of bij problemen binnen de projectorganisatie of in de samenwerking tussen stakeholders.