Organisatie- en teamontwikkeling

Onze visie op organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling is voor ons geen masterplan dat achter een bureau wordt uitgedacht en vervolgens wordt uitgerold. Vanuit een gemeenschappelijk en gedragen beeld over de ontwikkeldoelstelling en beoogde resultaten en effecten (het ‘wat’; de stip aan de horizon) geven wij samen met managers en medewerkers in co-creatie invulling aan de ‘hoe’ vraag. De ‘hoe’ vraag heeft betrekking op zowel de ‘zachte’ als ‘harde’ aspecten. Wij komen zo tot een samenhangende aanpak met gerichte interventies die passen bij de ambities en zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen binnen de organisatie. Aandacht voor de samenhang tussen de ontwikkeling van de organisatie als geheel en de individuele drijfveren en kwaliteiten van individuen is daarbij belangrijk. Action learning en samen leren en ontwikkelen staan In onze aanpak centraal. Wij hebben veel ervaring met het helpen ontwikkelen en implementeren van nieuwe strategieën, rollen en werkwijzen, door medewerkers en managers zelf – met elkaar in verbinding – ervaringen en kennis te laten delen en samen te laten zoeken en experimenteren in de praktijk.

Teamontwikkeling
Goed functionerende teams presteren altijd beter dan afzonderlijke goed functionerende individuen. Voorwaarden voor een goed functionerend team zijn dat de individuele teamleden beschikken over de juiste kennis en competenties èn sprake is van een wijze van werken en samenwerken (teamcultuur) waarin, vanuit gemeenschappelijke doelen en belangen, optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars talenten.

Ontwikkelen en leren
Om als organisatie, team, individu effectief te functioneren moet je beschikken over de juiste kennis en vaardigheden maar ook over de juiste houding en gedrag. ‘Juist’ gezien de missie, de ambities en doelen. De drie aspecten zijn van even groot belang. Je kunt over de juiste kennis en vaardigheden beschikken maar wanneer je deze niet goed kunt inzetten lever je niet de gewenste prestatie. In het kader van het ontwikkelen van houding en gedrag van individuen en teams werken wij al jaren met Management Drives (MD). Drijfveren zijn bepalend voor de wijze waarop mensen waarnemen, voelen, denken en handelen, ze geven inzicht in weerstanden maar ook in ontwikkelpotentieel en leerstijlen. Afgezet tegen de gewenste invulling van de functie en/of teamtaken, ontstaat inzicht in de sterk en minder sterk ontwikkelde kanten van een persoon of team en kan gericht aan ontwikkeling worden gewerkt. Inzicht in elkaars drijfveren, maakt zaken makkelijker bespreekbaar, stelt mensen in staat beter samen te werken en biedt managers handvatten voor effectief leidinggeven en teamontwikkeling.

MD zetten wij o.a. in bij (individuele) competentieontwikkeling en -training en ontwikkeltrajecten van afdelingen en teams. Wij zijn gecertificeerd om MD toe te passen op individueel, team en organisatieniveau en voor de inzet van MD feedback (360 graden feedback). In de afgelopen jaren hebben wij ruim 800 individuele MD testen afgenomen en teruggekoppeld, meer dan 100 teamsessies MD begeleid en ruim 130 competentietrainingen uitgevoerd waarin MD is ingezet.

Onze ervaringen en competenties
Wij hebben veel ervaring met alle aspecten van organisatieontwikkeling: van analyse, ontwerp en strategische advisering tot implementatie, uitvoering en borging. Wij hebben organisatie-ontwikkelingstrajecten mede ontworpen en begeleid binnen grotere complexe organisaties en programma’s, zoals het programma Ruimte voor de Rivier en de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s.
In de begeleiding van trajecten van organisatieontwikkeling beschikken wij over verschillende leerinterventies die we kunnen inzetten; leerwerktrajecten, meester-gezel trajecten, competentietrainingen (zoals onderhandelen, conflicthantering, adviesvaardigheden en leiderschap), teamtrainingen en -coaching, spelsimulaties, spiegelsessies, intervisie en rollenspellen).

Thomas Meijer
algemeen directeur

06-41467012