Risicomanagement

Gebiedsontwikkeling gaat gepaard met een zekere mate van onvoorspelbaarheid en onzekerheden, wat risico’s met zich meebrengt op onder andere het gebied van tijd, geld, draagvlak en imago. Het managen van deze risico’s is een waardevol sturingsinstrument en voorwaarde voor het slagen van gebiedsontwikkelingen. Risicomanagement gaat daarbij niet om het vermijden van risico’s, maar om het beheersen; tijdig herkennen en voorkomen van ongewenste gebeurtenissen.

Samen met onze partner RiskID maken wij risicosessies interactief, efficiënter en leuk. Dat verhoogt de kwaliteit. Op basis van integrale risicoanalyses bepalen we de te volgen risicostrategie en dagen we projectteams en opdrachtgevers uit om tot helder geformuleerde beheersmaatregelen te komen die vastgelegd worden in risicoregisters en -dossiers. Daarbij gaan we verder dan alleen het monitoren en evalueren van beheersmaatregelen. Onzekerheden en onvoorspelbaarheden bieden ook kansen. Door effectief risicomanagement krijgt u grip op de scope, planning, kwaliteit en financiën.

Het resultaat? Projectteams signaleren kansen en risico’s eerder, anticiperen hier sneller op en zijn beter in staat strategische keuzes te maken over hoe het omgevingsmanagement, participatie, scopewijzigingen en risicoverdeling tussen betrokken partijen vorm te geven. Dat is wat telt.