Palladio Public Governance

Publieke partners werken samen aan grote complexe projecten. Stakeholders als rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en ook private partijen slaan steeds vaker de handen ineen om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat om het verbeteren van de mobiliteit op weg of spoor, het versterken van waterveiligheid of integrale gebiedsontwikkeling, samenwerking is een must. Samen kom je verder.

De uitdaging
Samenwerken gaat niet vanzelf. Wat zijn de gezamenlijk doelstellingen en hoe worden de verschillende belangen van de stakeholders behartigd? Op welke wijze wordt de samenwerking georganiseerd en een effectieve projectorganisatie ingericht? Vragen waar een helder antwoord op moet komen. De uitdaging is dit aan het begin van een project te doen en tijdens de uitvoering te onderhouden.

Public Governance is een must!

Een succesvol project vereist een zorgvuldige inrichting van de samenwerking. Hoe stuur en beheers je deze complexe projecten zodat de projectdoelstellingen worden gerealiseerd? En op welke wijze is verantwoording en toezicht ingevuld en worden de belangen van alle stakeholders gewaarborgd?

Het antwoord is een integrale aanpak van beheersen, sturen, verantwoorden en toezicht houden gericht op het realiseren van gezamenlijke doelstellingen en borgen van verschillende belangen. Dit wordt ook wel Public Governance genoemd ofwel Goed Openbaar Bestuur.

Het model geeft de samenhang van de verschillende domeinen van Public Governance weer.

Gezamenlijke doelstellingen
Bij start van een project worden de met het project of programma te realiseren doelstellingen bepaald en geformuleerd. Het gaat daarbij om output (producten en resultaten) en outcome (maatschappelijke effecten). De project- of programmadoelstellingen, in termen van output en outcome, worden helder en concreet geformuleerd, tijdens het programma of project bewaakt en aan het einde wordt vastgesteld of ze gerealiseerd zijn.

Verschillende belangen
Binnen het programma of project zijn meerdere stakeholder betrokken die vanuit hun eigen belang bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. De belangen van alle stakeholders zijn helder en er wordt bewaakt of de belangen gedurende het project of programma voldoende worden geborgd. Als dit niet het geval is bestaat de kans op een conflict.

Beheersen
Inrichten van een stelsel van maatregelen, checks en balances, zodat de zekerheid wordt verkregen dat het project blijvend de juiste richting op gaat en de vastgestelde doelstellingen realiseert. Dit omvat zowel procedures, werkafspraken en controles als de wijze waarop mensen samenwerken.

Sturen
Richting geven aan het realiseren van project-doelstellingen en de wijze waarop de sturing is georganiseerd met verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Sturing omvat ook de wijze waarop het projectteam is samengesteld en samenwerkt en beschikt over de noodzakelijke kwaliteiten, kennis, vaardigheden en gedrag om succesvol te kunnen sturen en samenwerken.

Verantwoorden
Er dient voldoende betrouwbare en actuele informatie beschikbaar te zijn om verantwoording af te leggen over de voortgang en realisatie van de doelstellingen van het project.

Toezicht houden
Ten behoeve van alle stakeholders moet kunnen worden vastgesteld dat de doelstellingen van het project worden gerealiseerd. Toezicht dient om enerzijds tijdig problemen te signaleren en bij te sturen en anderzijds als bevestiging dat het goed gaat.

Investeren in Public Governance

In de praktijk blijkt het gemis aan een goed ingerichte Public Governance maar al te vaak tot problemen te leiden. Onduidelijke doelstellingen, geen oog voor belangen van stakeholders, onvoldoende beheersing en gebrekkige voortgangsrapportages zijn hier enkele voorbeelden van. Alle reden om hierin te investeren.

Palladio Public Governance
Palladio beschikt over een unieke combinatie van een integrale aanpak, uitgebreide toolbox en ervaring in het werkveld van grote, complexe projecten. De integrale en samenhangende aanpak is hiervoor al uitgebreid belicht. De uitgebreide toolbox bestaat uit een breed scala van instrumenten, ervaringen, kennis en competenties die op maat kan worden ingezet en met de uitgebreide kennis en ervaring in grote projecten bij rijk, provincies, waterschappen en gemeenten kan snel een passende aanpak worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Palladio Public Governancespiegel®
Palladio beschikt over de Governancespiegel®, een instrument om snel inzicht te krijgen in de dimensies en elementen van Public Governance. De Governancespiegel® is een analyse-instrument voor programma’s en projecten, waarbij voor de zes domeinen van Public Governance aan de hand van een beperkte set vragen wordt onderzocht in hoeverre het op orde is en verbeterd kan worden.

Geïnteresseerd?
Wij helpen u graag. Neem dan contact op met Jeroen Kip, Business Line Manager Public Governance van Palladio, jamkip@palladio.nl of 06-53620846.