Omgevingsmanagement, stakeholdermanagement & Participatie

Gebiedsontwikkeling kenmerkt zich de laatste jaren door een toename van belangen van verschillende partijen (overheden, publiek-private samenwerkingen, energiepartijen, burgerinitiatieven en maatschappelijke samenwerkingsverbanden) en een snel veranderende omgeving. Gebiedsontwikkelingen zijn opgaven die door een groot aantal partijen, de stakeholders, gezamenlijk worden gedefinieerd, vormgegeven en gerealiseerd. Hierdoor is de uitkomst niet op voorhand te voorspellen.

Hoe maken we de belangen en denkbeelden inzichtelijk en hoe gaan we om met een dynamische complexiteit, waarbij de omgeving mee aan het stuur zit en direct invloed uitoefent? Onze overtuiging is dat een zorgvuldig voortraject met de omgeving leidt tot kwalitatief betere ideeën en plannen. Met participatie kan het bevoegd gezag op basis van de uitkomsten tot een goed afgewogen besluiten komen.

Elke gebiedsontwikkeling is uniek en vergt een eigen strategie voor het betrekken van de omgeving. Omgevingsmanagement, stakeholdermanagementen participatiezijn daarom een essentiële instrumenten voor het slagen van gebiedsontwikkeling. Door de grote impact die gebiedsontwikkeling heeft op de leefomgeving is het belangrijk alle partijen zo vroeg mogelijk te verbinden. En op de juiste wijze deze partijen te betrekken en belangen, wensen, ideeën of plannen inzichtelijk te maken. Wij ondersteunen, adviseren en trainen gemeentenbij alle facetten van het omgevingsmanagement door het uitvoeren van stakeholderanalyse en krachtenveldanalyses. Daarbij maken wij gebruik van technieken als Strategisch Omgevingsmanagement en Mutual Gaines Aanpak.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat naast vertrouwen, transparantie en spelregels, de verwachtingen over de ruimte om mee te denken en te beslissen worden gemanaged. Met onze op maat gemaakte participatiestrategie en -methoden investeren wij in de relatie. Omgevingsmanagement en participatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen zoeken we naar kansen en oplossingen.