Kwaliteitsmanagement

Om het projectresultaat op tijd en binnen het afgesproken financiële kader te realiseren is het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem van belang. Palladio groep helpt projecten en projectorganisaties bij het inrichten en toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem. In onze visie bestaat een kwaliteitsmanagementsysteem in elk geval uit drie onderdelen:  (1) een stelsel van procedures en afspraken die binnen het project worden toegepast, (2) het periodiek via audits en evaluaties toetsen of de procedures en afspraken worden nageleefd en (3) het zorgen dat verbeteringen die voortvloeien uit audits en evaluaties of verbeteringen die op een andere manier naar voren komen systematisch worden geïmplementeerd.

Procedures en afspraken

Elk project heeft een aantal procedures en afspraken nodig om te kunnen functioneren. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld een wijzigingenprocedure die aangeeft hoe wordt besloten over wijzigingen op het contract met de aannemer, procedures op het gebied van veiligheid, communicatie over verkeershinder en geluidsoverlast, maar ook om afspraken op het gebied van archivering en documentatie. Projectorganisaties zijn tijdelijke organisaties en het is daarom van belang om bij de start van een project stil te staan bij de procedures en afspraken die voor het project zullen gelden. Voor veel projecten geldt dat van start wordt gegaan zonder duidelijke afspraken over een kwaliteitsmanagementsysteem. Hierdoor kunnen gaandeweg onduidelijkheden ontstaan die vertragingen en extra kosten tot gevolg hebben. Palladio groep adviseert over de inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen voor projecten en heeft hiervoor diverse referentiesystemen die aansluiten bij de opdracht gevende organisatie en het soort project. Wij zijn daarom in staat om samen met u snel een integraal kwaliteitsmanagementsysteem dat past bij uw organisatie en uw project te implementeren.

Interne audits en evaluaties

Een kwaliteitsmanagementsysteem moet worden toegepast. Audits en evaluaties zijn een belangrijke manier om het daadwerkelijk toepassen van het kwaliteitsmanagementsysteem te bevorderen. Door middel van audits en evaluaties wordt beoordeeld of de afgesproken procedures juist en volledig worden toegepast en of procedures effectief en efficiënt zijn en mogelijk verbeterd kunnen worden. Om het kwaliteitsmanagementsysteem levend te houden wordt bij voorkeur jaarlijks een auditprogramma opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat audits en evaluaties worden uitgevoerd op processen die hoog in het risicoregister van het project staan. Palladio groep heeft specialisten die audits uitvoeren op alle relevante processen binnen programma’s en projecten en die ook ervaringen bij andere projecten inbrengen.

Implementeren van verbeteringen

Een kwaliteitsmanagementsysteem moet zich gedurende een project blijven ontwikkelen. Aanleidingen daarvoor kunnen zijn veranderende regelgeving, scopewijzigingen of nieuwe inzichten van projectteamleden en stakeholders. Ook de uitkomsten van audits en evaluaties kunnen aanleiding zijn om aanpassingen door te voeren. Binnen een project is het daarom van belang de rol van kwaliteitsmanager te beleggen. De kwaliteitsmanager heeft tot taak te zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem actueel blijft en dat het door betrokkenen wordt toegepast. Palladio groep heeft kwaliteitsmanagers die deze rol voor u kunnen vervullen.