Kwaliteitsmanagement

Om het projectresultaat op tijd en binnen het afgesproken financiële kader te realiseren is het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem van belang. Kwaliteitsmanagement in een projectorganisatie is in onze visie het systematisch inrichten van die activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het projectresultaat en het zorgen dat die activiteiten goed worden gedaan: de juiste dingen doen en de dingen juist doen. Palladio groep helpt projecten en projectorganisaties bij het inrichten en toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dat bestaat in elk geval uit drie onderdelen:  (1) een stelsel van procedures en afspraken die binnen het project worden toegepast, (2) het periodiek via audits en evaluaties toetsen of de procedures en afspraken worden nageleefd en (3) het zorgen dat verbeteringen die voortvloeien uit audits en evaluaties of verbeteringen die op een andere manier naar voren komen systematisch worden geïmplementeerd. Hierbij speelt teamontwikkeling een belangrijke rol. Teamleden moeten beschikken over de juiste kennis en competenties én er moet sprake zijn van samenwerking en een teamcultuur waarin, vanuit gemeenschappelijke doelen en belangen, optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars talenten.

Procedures en afspraken

Elk project heeft een aantal procedures en afspraken nodig om te kunnen functioneren. Projectorganisaties zijn tijdelijke organisaties en het is daarom van belang om bij de start van een project stil te staan bij de procedures en afspraken die voor het project zullen gelden. Hiermee wordt voorkomen dat gaandeweg onduidelijkheden ontstaan die vertragingen en extra kosten tot gevolg hebben. Wij gaan daarbij altijd op zoek naar de optimale balans tussen het noodzakelijke vastleggen en ruimte voor de professionaliteit en behoud van eigen verantwoordelijkheid van de projectteamleden. Palladio groep adviseert over de inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen voor projecten en heeft hiervoor diverse referentiesystemen die aansluiten bij de opdrachtgevende organisatie en het soort project. Wij zijn daarom in staat om samen met u snel een integraal kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren dat past bij uw organisatie en uw project.

Interne audits en evaluaties

Audits en evaluaties zijn een belangrijke manier om het daadwerkelijk toepassen van het kwaliteitsmanagementsysteem te bevorderen. Door middel van audits en evaluaties wordt beoordeeld of de afgesproken procedures juist en volledig worden toegepast en of procedures effectief en efficiënt zijn en mogelijk kunnen worden verbeterd. Audits en evaluaties dragen zo bij aan het verbetervermogen van de projectorganisatie. Om het kwaliteitsmanagementsysteem levend te houden wordt bij voorkeur jaarlijks een auditprogramma opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat audits en evaluaties worden uitgevoerd op processen die hoog in het risicoregister van het project staan. Naast audits en evaluaties zijn ook organisatiescans of klantonderzoeken waardevolle input voor het vergroten het verbetervermogen van de projectorganisatie. Palladio groep heeft specialisten die audits uitvoeren op alle relevante processen en scans en klantonderzoek doen binnen programma’s en projecten en bovendien ervaringen bij andere projecten inbrengen.

Implementeren van verbeteringen

Een kwaliteitsmanagementsysteem moet zich gedurende een project blijven ontwikkelen. Aanleidingen daarvoor kunnen zijn veranderende regelgeving, scopewijzigingen of nieuwe inzichten van projectteamleden en stakeholders. Ook de uitkomsten van audits, evaluaties en klantonderzoeken kunnen aanleiding zijn om aanpassingen door te voeren. Maar kwaliteit is voor ons eveneens verbonden aan organisatieontwikkeling, aan goed functionerende teams en teamleden. Binnen een project is het daarom van belang de rol van kwaliteitsmanager te beleggen. De kwaliteitsmanager heeft tot taak te zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem actueel blijft, dat het door betrokkenen wordt toegepast en verbeteringen door de projectorganisatie worden opgepakt. Palladio groep heeft kwaliteitsmanagers die deze rol voor u kunnen vervullen.

Marcus Blom
Business Line Manager

06-41384405