Governance van programma’s en projecten

Een goede inrichting van de governance is een essentiële voorwaarde voor het managen van de complexiteit van projecten en programma’s. In de visie van Palladio richt de governance zich op het realiseren van doelstellingen en het borgen van de belangen van de stakeholders door een integrale aanpak van beheersen, sturen, verantwoorden en toezicht houden. Projecten en programma’s worden uitgevoerd in een complexe omgeving met meerdere stakeholders, hoge politiek-bestuurlijke verwachtingen en technische uitdagingen. Palladio helpt u in deze complexe omgeving bij het inrichten, doorlichten en onderhouden van de governance van uw project en programma. Wij hebben veel ervaring met grote complexe projecten en programma’s en zijn gewend in een dergelijke omgeving te werken en met gedragen oplossingen te komen. Wij brengen de doelstellingen en belangen in kaart en doen praktische voorstellen voor het inrichten van een effectieve governance en helpen vervolgens graag bij de implementatie. Onze uitgebreide ervaring met governance en besturing van projecten en programma’s zetten we hierbij in.

Palladio Public Governance
Palladio legt in haar aanpak van governance-vraagstukken de verbinding tussen de gezamenlijke doelstellingen en verschillende belangen van de stakeholders met de wijze van beheersen, sturen, verantwoorden en toezicht houden. Een effectieve inrichting van de governance leidt tot focus op de doelstellingen en oog voor de belangen van de stakeholders en dit versterkt de samenwerking.

Publieke organisaties hebben te maken met een groot aantal stakeholders en dito belangen Met de aanpak van Palladio wordt de juiste focus aangebracht en een samenhangend systeem voor de governance ingericht. Wij beschikken over de kennis en ervaring om daarbij te helpen. Dit doen we op praktische wijze met gerichte adviezen en voorstellen die direct zijn toe te passen. Desgewenst helpen we bij de implementatie en dragen we medeverantwoordelijkheid voor het resultaat.

Productfolder Palladio Public Governance 

Palladio Governancespiegel ®
Op basis van de opgedane ervaring in complexe projecten en programma’s heeft Palladio de Governancespiegel® ontwikkeld. De Governancespiegel® is een analyse-instrument voor programma’s en projecten, waarbij voor de zes domeinen van Public Governance aan de hand van een beperkte set vragen wordt onderzocht in hoeverre het op orde is en verbeterd kan worden. De domeinen zijn:
• Gezamenlijke doelstellingen
• Verschillende belangen
• Beheersen
• Sturen
• Verantwoorden
• Toezicht houden

Met de Governancespiegel® kan snel inzicht worden verkregen in de stand van zaken van Public Governance. Het instrument kan worden ingezet bij de start van een project of programma maar kan ook dienen als tussentijdse toets op het functioneren van de governance of bij problemen binnen de projectorganisatie of in de samenwerking tussen stakeholders.

Governance van publieke organisaties
Palladio wordt regelmatig gevraagd te adviseren over de governance en besturing van publieke organisaties. Deze vraagstukken gaan bijvoorbeeld over de wijze van sturing, inrichting van besluitvorming, bestuurlijke verantwoording en toezicht en hebben een relatie met de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de publieke organisatie. In onze visie dient de governance bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelen en de bestuurlijke en politieke belangen te borgen. Dit vergt een uitgekiende samenhang tussen sturing, beheersing, verantwoording en toezicht.

Palladio is gewend om in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving te werken en beschikt over een grote mate van organisatiesensitiviteit. In onze aanpak maken we een gedegen analyse van aan de ene kant de organisatiedoelen en politiek-bestuurlijke belangen en aan de andere kant het samenhangende stelsel van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. We leveren praktische, gedragen adviezen en helpen bij de implementatie van deze adviezen. Vaak leidt dit tot duidelijker afspraken en een toename van de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. De verbeterde governance draagt bij aan een betere samenwerking van de publieke organisatie en haar partners.

Jeroen Kip
Business Line Manager

06-53620846