Financien, control en audit

Programma’s en projecten moeten op tijd en binnen het vooraf bepaalde budget worden gerealiseerd. Palladio groep richt het financieel management van programma’s en projecten zodanig in dat altijd de relatie met de scope van het project, de planning van het project en het risicoprofiel inzichtelijk is en beheerst kan worden.

Naast het inrichten en uitvoeren van het financieel management van programma’s en projecten zijn een eigenstandige control- en auditfunctie van belang voor de adequate beheersing van de factor geld. De controlfunctie bewaakt de uitvoering van het project en ziet er op toe dat afwijkingen ten opzichte van de afgesproken baselines worden geïdentificeerd. De controlfunctie zorgt in dat geval voor het voorstellen van beheersmaatregelen om te zorgen dat de scope van het project alsnog binnen de gestelde kaders op het gebied van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Een effectieve controlfunctie is onafhankelijk gepositioneerd ten opzichte van het projectteam dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de projectdoelstellingen. Op deze manier wordt bereikt dat er binnen een project of programma voldoende check en balances zijn.

Naast de controlfunctie, die elke rapportageperiode een onafhankelijke zijlichtfunctie voor het identificeren van afwijkingen van de afgesproken baselines vervult, is het van belang audits uit te (laten) voeren op de belangrijkste risico’s van een programma of project. Palladio groep stelt voor programma’s en projecten op basis van de risicodossiers van programma’s en projecten auditplannen op en voert deze audits uit.

Patricia Tjong Tjin Joe
Business Line Manager

06-53573163