Energietransitie

Palladio is overtuigd van de mogelijkheden en haalbaarheid van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Door het inzetten op én combineren van de juiste energiebronnen geloven wij in de transitie naar duurzame energiebronnen en -netwerken. Wij dragen bij aan de realisatie van aardgasvrije wijken, CO2-reductie en oplossing zoals warmtenetten, waterstofoplossingen en smart grids maar ook het verduurzamen van bestaande wijken en voorzieningen.

Onze opdrachtgevers hebben hun ambities bepaald en deze zijn belegd in Regionale Energie Strategieën (RES). De volgende stap is de vertaling naar transitievisie warmte, wijkaanpakken en projecten. Palladio begeleidt en adviseert haar partners, veelal netwerkbedrijven, provincies, gemeenten, waterschappen en regio’s in deze uitwerking en vertaling naar realistisch en haalbare maatregelen en projecten.

Wij zijn overtuigd van onze aanpak; concrete kansen en mogelijkheden gereed maken voor uitvoering, gebruikmakende van onze jarenlange ervaringen met pilots en de besturing, beheersing en uitvoering van complexe programma’s en projecten. Concreet staan wij u bij met de volgende activiteiten;

  • Analyse van ambitie en transitievisie, kansen voor een concreet plan van aanpak
  • Prognose en inzet duurzame lokale bronnen
  • Creëren van haalbare energiemix
  • Governance; projecten vormgeven, uitrollen en monitoren
  • Inzet onafhankelijke deskundigheid

Analyse van ambitie en transitievisie, kansen voor een concreet plan van aanpak
Uw gemeente heeft haar ambities vastgesteld en zijn er keuzes gemaakt in de verplichte transitievisie warmte (TVW) dan vertalen wij deze in concrete projecten.

Indien uw organisatie nog niet zo ver is omdat de startanalyse voor uw gemeente te complex of ingrijpend is, adviseren wij u bij het inzichtelijk maken van de consequenties voor uw gemeente en impact op uw organisatie. Waar dat gewenst is stellen wij gezamenlijk met uw organisatie de TVW op.

Er zijn vele mogelijkheden die uw gemeente door de energietransitie leiden. De keuze van uw aanpak is afhankelijk van de ambitie, het draagvlak en commitment van het bestuur en de bereidwilligheid van de bewoners, alle betrokken en stakeholders. Wij constateren dat veel initiatieven en organisaties blijven hangen in hun ambities en opgestelde plannen. Voor vele opdrachtgevers, waaronder Rijksoverheid, Gemeente, Regio, Provincie, Waterschap, Woningcorporatie, Verenigingen van eigenaars, Energie- en netwerkbedrijven, mainports en de installatie sector, doorbreken de adviseurs van Palladio deze impasse.

Op basis van onze quickscan worden plannen geprioriteerd en vertaald in haalbare projecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, het zogenaamde laaghangende fruit. Vervolgens maken wij samen met uw organisatie een concreet plan van aanpak. Wij adviseren u over de governancevan uw opgave, toetsen de financiële haalbaarheid en door bijvoorbeeld vraag en aanbod van warmte te vertalen concrete maatregelen. Dit vertalen wij naar concrete planningenen maken belangrijkste risico’sop het gebied van tijd, geld en imagoinzichtelijk. Hiermee concretiseren wij bestaande plannen en voeren wij een second opinion of review uit waar dat gewenst is.

Het plan van aanpak kunt u binnen de organisatie zelf uitvoeren, echter de ervaring leert ons dat onafhankelijk advies en betrokkenheid versnelling brengt. Integraal proces- of projectmanagement is hierbij onze aanpak. Waar nodig maken wij gebruik van twee bewezen modellen (tools) namelijk het energietransitiemodel (ETM) en Geodan Pico.

Prognose en inzet duurzame lokale bronnen
Om de energietransitie succesval te laten zijn is het belangrijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bij de ambitie om van de fossiele brandstof af te geraken zijn er duurzame bronnen lokaal dan wel regionaal noodzakelijk. Wij analyseren dit effectief en doelmatig voor u of geven een schouw op datgene dat u al eerder in kaart heeft gebracht, op elk gewenst niveau gebouw, straat, buurt, wijk, stad of regio. Andere aggregaties en gremia zijn eveneens mogelijk, zoals bijvoorbeeld op het bezit van een woningcorporatie, het complex van een Vve, bedrijventerreinen, enz.

Er is veel betrouwbare data voor handen. Met de tool Geodan Pico wordt deze data gevisualiseerd en wordt berekend hoeveel ruimte er in de regio is voor onder andere geothermie, windmolens en zonnepanelen/ -parken. Pico visualiseert ook de warmtestrategieën van het Planbureau voor de Leefomgeving (startanalyses. Deze gebruiken wij onder andere om uw TransitieVisieWarmte (TVW) te maken en/of te vertalen in concrete projecten.  Uniek aspect van onze aanpak uit de bronnenanalyse; de zogenaamde restwarmte/energiebronnen als ook de mogelijkheden voor eigen energie opwek. Wij onderzoeken dan niet alleen in de bekende energiebronnen als datacentra, koelhuizen, WKO’s, geothermie, maar ook mogelijkheden als pyrolyse, thermische energie uit oppervlakte of afvalwater (TEO en TEA) en hybridesystemen. De toepassing en opwek van waterstof is niet alleen voor de industrie een oplossing, ook voor de gebouwde omgeving en in het vervoer zijn er volop mogelijkheden. In ons bronnenonderzoek kijken wij naast energie uit bronnen ook naar de mogelijkheden voor de noodzakelijk energieopslag.

Met het Energietransitie model (ETM) rekenen wij scenario’s uit en presenteren deze op aantrekkelijk wijze. In de gebiedsontwikkeling, of dat nu om bestaande bouw, binnenstedelijk transformatie of nieuwbouw gaat, wordt vrijwel overal commercieel geschoven met het ruimte gebruik. Omdat een vierkante meter installatie geld kost en als woonruimte veel oplevert berekenen wij het ruimte gebruik van de duurzame energievoorziening. Deze berekeningen maakt voor een gemeente (en ontwikkelaars) transparant welke kosten en opbrengsten worden verwacht. Dit draagt bij aan het afwegingskader, zodat alle stakeholders in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken.

Haalbare energiemix creëren
Zonder energievraag is het aanbod van een duurzame bron van weinig waarde. Het succes zit in het koppelen van vraag en aanbod. Wij brengen uw energievraag in beeld en verzorgen zogenaamde ‘high potential’ onderzoeken. Hierbij onderzoeken wij een bron (bijvoorbeeld een AWZI Energiefabriek) en of er voldoende potentie is; de afzet in de nabijheid van de bron.

Het bijeenbrengen, middels stakeholdermanagement, van vraag en aanbod creëert concrete kansen voor haalbare projecten. Voor het koppelen van vraag en aanbod is transport nodig, bijvoorbeeld via een warmtenetwerk. Palladio gelooft vrijwel nooit in een eenzijdige of enkelvoudige oplossing. Het stapelen van maatregelen in zowel de verscheidenheid van energiebronnen, diversiteit van vraag en daarmee samenhangende technische oplossingen leidt tot de meest haalbare energiemix; hierin zit vrijwel altijd de oplossing. Wij brengen voor uw opgave de meest haalbare energiemix per gebied, bezit of gebruiker in beeld.

‘No regret’-maatregelen
De eerste belangrijke mijlpaal is de CO2-reductie in 2030. Het is dan beter om nu maatregelen te treffen, ook wanneer deze suboptimaal zijn. Een concreet voorbeeld; de CV ketel vervangen door een Hybride ketel (warmtepomp/electra en gas) die al 65% minder gas gebruikt lijkt suboptimaal, echter heeft deze ook een aantal grote voordelen, het gasnet behoudt zijn functie, waardoor er geen kapitaalvernietiging optreedt. Door technologische ontwikkelingen is datzelfde gasnet over 10 jaar gebruiksklaar voor bijvoorbeeld de distributie van waterstof. In onze aanpak maken wij de ‘no regret’ maatregelen inzichtelijk welke wij verwerken in ons advies.

Governance; projecten vormgeven, uitrollen en monitoren
Het succes van de Energietransitie, middels een project of proces, kan vooraf worden georganiseerd door de juiste vorm van samenwerking. Palladio organiseert deze samenwerking met behulp van de Governancespiegel®. Een kritische succesfactor is de wijze waarop de samenwerking wordt opgezet, hoe wordt het proces bestuurd, wie heeft welke verantwoordelijkheid en mandaat en hoe wordt de totstandkoming gemonitord en beheerst. Met onze unieke aanpak borgt u de randvoorwaarden voor een succesvol verloop van uw opgaven in de Energietransitie. In lijn met onze aanpak adviseren wij de meeste geschikte inkoopstrategie, de gewenste contractvorm en beheersen het programma of project door inzicht te verschaffen in de risico’s en beheermaatregelen, tijd, geld en het imago.

Een belangrijk aspect van de energietransitie, ingegeven vanuit de plan-do-check-act cyclus, is het monitoren of de geprognosticeerde reducties óf het behalen van de ambities ook daadwerkelijk het resultaat zijn van de uitgerolde projecten en getroffen maatregelen. Vooraf vertalen wij uw ambities en doelstellingen in monitoringsafspraken welke worden ingebouwd in het energietransitiemodel ETM. Hierdoor kan tussentijds verantwoording worden afgelegd en worden bijgestuurd of ingegrepen.

Onafhankelijke deskundigheid voor uw organisatie
Palladio voert de energietransitie uit voor projecten in de fysieke leefomgeving in opdracht van onder andere de Rijksoverheid, gemeenten, regio’s, provincies, waterschappen, woningcorporaties, vve’s en (energie) netwerkbedrijven.

Wij doen dat als onafhankelijk adviseur met verschillende tools en producten, zoals analyses, plannen van aanpak en rapporten. Hierbij stellen wij al onze kennis en kunde aan onze opdrachtgevers beschikbaar, in de vorm van advies en producten. Dit kan ook in diverse interim rollen zoals regisseur energietransitie of als onderdeel van uw duurzaamheidsteam.

Sander Berkhout
Business Line Manager

06-51829048