Claimscan

Palladio heeft een zogenoemde Claimscan ontwikkeld. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding van een contract, de bijbehorende (vraag) specificaties en de aanbestedingsprocedure blijkt er in de praktijk toch vaak sprake van omissies en ruimte voor interpretatie van het contract. Door middel van de claimscan wordt bezien of in het contract aan de markt gevraagd is wat de Opdrachtgever voor ogen staat, waar eventuele ruimte is voor interpretatieverschillen en wat de mogelijke gevolgen (risico’s) daarvan zijn. In feite worden mogelijke risico’s die meerwerk, kwaliteitsverlies of planningsgevolgen hebben verkend en wordt beoordeeld of in de overeenkomst adequate maatregelen zijn opgenomen om deze risico’s te beheersen.

De scan wordt verricht door Contractexperts en juristen met uitgebreide kennis en ervaring op hun vakgebied. Zij zijn niet betrokken bij de voorbereiding van het contract en dragen derhalve geen ‘projectbagage’ met zich mee. Zij kijken als het ware door de bril van de Opdrachtnemer naar diens potentiële kansen, welke voor de Opdrachtgever juist risico’s (kunnen) zijn.